سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید قدرت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمد سعید تدین – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
برمک جعفری حقیقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد ایندول بوتیریک اسید و جیبرلیک اسید IBA و GA3 بر برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه ای واقع در ۱۰ کیلومتری شهرستان سروستان انجام گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل محلول پاشی هورمون های IBA و GA3 در دو مرحله حساس رشد فیزیولوژیک یعنی در مرحله ۴ تا ۶ برگی و زمان مشخص شدن گلدهی و فاکتور فرعی کاربرد هورمون های IBA با مقادیر ۰، ۵۰، ۱۰۰ میلی گرم در لیتر و هورمون GA3 با مقادیر ۰، ۵۰، ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بود. پارامترهایی اندازه گیری شده شامل وزن خشک، وزن تر، طول ساقه، شاخص کلروفیل و سطح برگ بود. نتایج آزمایش نشان داد که اعمال IBA و GA3 در مرحله ۴ تا ۶ برگی وگلدهی باعث بهبود صفات در هر دو مرحله نسبت به شاهد شد. تیمار اکسین وجیبرلین در مرحله ۴ تا ۶ برگی بیشترین تأثیر را بر ارتفاع، شاخص سطح برگ، وزن خشک و تر نسبت به شاهد به ترتیب به میزان ۳۸، ۵۱/۵، ۲۰۹، ۷۹/۳ درصد داشت. شاخص کلروفیل در مرحله گلدهی بیشترین افزایش نسبت به شاهد به میزان ۱۰۱/۳ درصد داشت.