سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین باقری – دانشجوی دکتری زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی ردایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – استادیار دانشگاه آزاد

چکیده:

به منطور تعیین مقاومت به تنش خشکی ارقام گلرنگ بهاره و بررسی اجزای عملکرد آنها در شرایط تنش خشکی و آبیاری معمولی، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد واحد میانه ،در سال ۱۳۸۶ اجرا گردید؛ که در آن آبیاری به عنوان عامل اصلی در ۲ سطح شامل، آبیاری کامل و قطع آبیاری (تنش) و نیز رقم در ۶ سطح شامل ارقام Syrian، Gila، Lesa، Dinger، Hartman، و S541 در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل آبیاری و رقم بر صفات عملکرد بیولوژیک و عملکرد روغن دانه در سطح احتمال ۱درصد و بر درصد روغن دانه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار گشت. بیشترین‌ مقدار عملکرد دانه در شرایط آبیاری را رقم S541، ۳۸۴۵ (کیلوگرم در هکتار) و پایین ترین عملکرد دانه توسط همین رقم با ۲۷۴(کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. همبستگی ساده بین صفات مورد آزمون نشان داد که بیشترین همبستگی ما بین عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه با ۹۹/۰ بوده است