سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
میعاد فرجی – کارشناس آزمایشگاه زراعت، گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبا

چکیده:

مناطقی که دچار مشکل فرسایش خاک هستند، با محدودیت منابع آبی مواجه هستند. بنابراین مقاوم بودن گیاهان در برابر تنش Triticum ) خشکی نقش مهمی در استقرار آنها در این مناطق ایفا میکند. به منظور بررسی واکنش بذر گندم نان رقم تجن به تنش کمآبی در مرحله جوانهزنی، آزمایشی در شرایط محیطی کنترل شده انجام شد. آزمایش (aestivum L. var. Tajan بر اساس طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. برای القای تنش خشکی از غلظتهای مختلف ماده پلی اتیلن گلیکول استفاده شد و برخی شاخصهای جوانهزنی از قبیل طول ریشهچه و ساقهچه و درصد جوانهزنی اندازهگیری (PEG 6000) 6000 نقش مهمی در القای تنش خشکی داشته است و تنش کمآبی کلیه صفات مورد بررسی را به PEG شد. نتایج نشان داد که تیمار بیشترین میزان جوانهزنی در تیمار شاهد روی داد و با افزایش میزان تنش کمآبی، .(P<0R/R طور معنی داری تحت تأثیر قرار داد ( ۰۱ درصد جوانهزنی، طول ریشهچه و ساقهچه کاهش یافت.