سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم دهستانی اردکانی – دانشجو دکتری، گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منا
مهران عنایتی شریعت پناهی – استادیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاور
محسن کافی – دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبی
مریم جعفرخانی کرمانی – استادیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاور

چکیده:

کشت میکروسپور یکی از کاراترین روشها در تولید گیاهان هاپلوئید می باشد. در این پژوهش، کشت میکروسپور جدا شده به منظور القای جنین زایی در کولتیوارهای HAP1 و Amarosa رز (Rosa hybrida) مورد بررسی قرار گرفت . مهم ترین عوامل مؤثر بر زنده مانی میکروسپورهای ایزوله شده و تشکیل ساختارهای چند سلولی شامل محیط جداسازی (AB,B) محیط القایی AT3 همراه با منابع مختلف کربوهیدرات (ساکارز، مالتوز و گلوکز ) و منابع مختلف آمینواسید (لاکت آلبومین هیدرولیزات) مورد بررسی قرار گرفتند. تنش های مختلقی مانند گرسنگی کربنی- نیتروژنی، تیمارهای دمایی (گرما و سرما) به تنهایی یا همراه با یکدیگر در آزمایشات مکرر برای القای تقسیمات اسپروفیتی مورد بررسی قرار گرفتند . بیشترین پاسخ دهی مرحله نموی میکروسپورها (انتهای تک سلولی) از طریق رنگ آمیزی با DAPI مشخص شد. حداقل آلودگی در کشت میکروسپورها زمانی به دست آمد که میکروسپورها با هیپوکلریت سدیم (۳/۵%) به مدت ۱۰ دقیقه ضد عفونی شده بودند. دو محیط جداسازی تفاوت معنی داری نشان ندادند. در میان محیط های القایی در کولتیوار Amarosa بیشترین زنده مانی در محیط القایی AT3 همراه با گلوکز به دست آمد. اما محیط های القایی در کولتیوار HAP1 تفاوت معنی داری نشان ندادند. تیمار گرسنگی به مدت ۳ روز در دمای ۴ درجه سانتیگراد جنین زایی را در کولتیوار Amarosa القا کرد . این اولین گزارش از جنین زایی میکروسپور رز است.