سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عبدالکریم چهرگانی – دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
مریم سپاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. آدرس پستی: بروجر

چکیده:

به منظور شناسایی اثرات ناشی از مقادیر بالای فلز سنگین مس بر سرعت و درصد جوانه زنی در گیاه آفتابگردان ،۰ میلیمولار ) سولفات مس به تنهایی و توأم با سالیسیلیک اسید ( ۵ / ۰ و ۳۵ /۲۵ ،۰/ اثر غلظتهای مختلف ( ۱۵میکرومولار) به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی روی جوانهزنی دو رقم آفتابگردان بررسی شد. بذرهای آفاتبگردان به مدت یک هفته تحت تیمار قرار گرفتند. بذرهای جوانه زده در هر روز شمارش گردیدند. آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزار SPSS درسطح احتمال ۱% و با سه تکرار انجام شد . نتایج نشان داد که همزمان با افزایش غلظت مس، درصد و سرعت جوانهزنی در هر دو رقم به طور چشمگیری کاهش مییابد . با افزودن سالیسیلیک اسید درصد و سرعت جوانهزنی در رقم یوروفلور تعدیل شده و افزایش مییابد و در رقم آلستار سالیسیلیک اسید موجب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی میشود.