سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واح
مه لقا قربانلی – استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر
منصوره کاکاوند – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد –

چکیده:

گندم گیاهی است متعلق به تیره Poaceae با نام علمی Triticum aestvumi L که جزء یکی از مهم ترین غلات در دنیاست که نق اصلی را در تامین غذای مردم به عهده دارد. آلومینیم نیز یکی از فراوان ترین عناصر موجود در خاک است، که فرم شیمیایی و عمل بیولوژیکی پیچیده ای دارد. این فلز در خاک هایی با اسیدیته بالا، به شکل انحلال پذیر Al+3 در آمده از طریق ریشه جذب شده و بدین ترتیب بر رشد گیاهان تاثیر می گذارد. در این پژوه تاثیر کلرید آلومینیم (ALCL3) در غلظت های ۲۰،۱۵،۱۰ میلی مولار بر روی برخی از شاخص های رشد گیاه گندم، رقم بهار طی ۱۴ روز دوره رشد و تیماردهی در محیط کشت هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. در غلظت های بالای آلومینیم میزان پارامترهای رشد یعنی سطح ویژه برگی SLA وزن مخصوص برگ SLW افزای ماده خشک در سطح همگون NAR نسبت به شاهد کاه معنی داری را در سطح احتمال P < 0/05 نشان دادند، همچنین با افزایش غلظت تیمار آلومینیم در محیط کشت هوگلند محتوای کربوهیدراتهای محلول و نامحلول در ریشه و اندام هوایی رقم بهار که با روش Kochart, 1978 سنج شدند نسبت به شاهد به ترتیب افزای و کاه را نشان دادند که این احتمال در سطح P<0/01 قابل مشاهده بود. در نهایت مشخص شد که رقم بهار نسبت به تن آلومینیم بسیار حساس است.