سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
غلامرضا زمانی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سهراب محمودی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان تحت تنش شوری آزمایشی درسال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل شوری در دو سطح۳/۵و۷/۵ دسی زیمنس بر متر) و محلول پاشی سولفات روی در سه سطح شامل غلظت های (صفر، ۵ و ۱۰ در هزار) که در دو نوبت، گلدهی کامل و دانه بندی انجام شده بودند. میزان کلروفیلSPAD) و نشت الکترولیت برگ ها در دو مرحله قبل از محلول پاشی و بعد از محلول پاشی اندازه گیری شده بودند. نتایج نشان داد که اثر اصلی تنش شوری برمیزان کلروفیل و نشت الکترولیت برگها تاثیر معنی داری داشت P £۰٫۰۱ همچنین محلول پاشی با سولفات روی میزان کلروفیل برگها را به طور معنی داری افزایش دادP £۰٫۰۱ که بیشترین تاثیر را در میزان کلروفیل برگ در شرایط تنش، محلول پاشی با غلظت ۱۰ در هزار سولفات روی داشت، و محلول پاشی سولفات روی میزان نشت الکترولیت برگ را به طور معنی داری کاهش داد