سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق بهامین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج
مریم آریان مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشا
فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج
سهراب محمودی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات مضر شوری استفاده از کود های بیولوژیک مانند کود بیولوژیک سودوموناس می باشد. به همین منظور آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند در سال ۱۳۹۰ انجام شد. در این آزمایش که بصورت طرح کامل تصادفی با چهار تکرار بود از دو سویه باکتری ((psedomonas fuloresence به نام های E 177 و E 187 و چهار سطح شوری (صفر (شاهد)، ۴، ۸، ۱۲ دسی زیمنس بر متر) برای بررسی میزان تاثیر این باکتری ها بر روی تنش شوری استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، اثرات متقابل باکتری در شوری در مورد صفات درصد جوانه زنی و وزن خشک ریشه چه در سطح ۱ درصد و در مورد وزن تر ساقه چه و وزن تر ریشه چه در سطح ۵ درصد معنی دار بود. بطور کلی این با توجه به نتایج آزمایش باکتری ها توانستند اثرات مضر شوری را بر گیاهچه آفتابگردان کاهش دهند.