سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه خمدی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عبدالمهدی بخشنده –
نرگس خمدی –

چکیده:

اثرات تنش شوری برروی جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم ماش VC1973A ،NM92 پرتو) در پنج سطح شوری Mmol Nacl) ،۵۰ ،۱۰۰ ،۱۵۰ ،۲۰۰ ۰مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تیمارهای متفاوت شوری اثرات معنی داری بر روی درصد جوانه زنی، طول ریشه و بخش هوایی، وزن تر ریشه و بخش هوایی، محتوای یون ها و پرولین گیاهچه های هر سه رقم مورد آزمایش داشت. درصد جوانه زنی کاهش معنی داری را با افزایش غلظت املاح تا سطح ۲۰۰ میلی مولار نشان داد. و کاهش در رقم پرتو بیشتر از سایر ارقام بود. میزان رشد اولیه هر سه رقم در تمام سطوح شوری کاهش پیدا کرد ، به طوری کهمنجر به کاهش طول ریشه و بخش هوایی ارقام و وزن تر ریشه و بخش هوایی شد. همچنین تنش شوری تا سطح ۲۰۰ میلی مولار منجر به کاهش پتاسیم و افزایش یون سدیم بخش هوایی گیاهچه ها و افزایش محتوای پرولین ریشه و قسمت های هوایی گیاهچه در ارقام مورد بررسی شد.