سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرانک فرمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید وزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بابک ناخدا – (ABRII) بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
حسین عسگری – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این پژوهش اثر شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (کاتالاز و آسکوربیت پر اکسیداز) در ۸ ژنوتیپ منتخب از ۱۰۰ژنوتیپ متحمل،نیمه متخمل و حساس گندم بررسی شد.تیمار های شوری شامل دو سطح نرمال (به عنوان شاهد) و سطح شوری ۱۸دسی زیمنس بر متر نمک کلرید سدیم بود.طرح بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در ۳ تکرار در جعبه های مخصوص کاشت حاوی محیط کشت هوگلند و به روش هیدروپونیک در گلخانه انجام گرفت.و ۲ هفته پس از اعمال شوری نمونه برداری انجام شد. نتایج نشان داد که در شرایط تنش شوری در تمام ژنوتیپ ها فعالیت کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز افزایش می یابد اما این افزایش در ژنوتیپ های متحمل بیشتر است که سبب مقاومت آن ها نسبت به شرایط نامساعد محیطی که تنش شوری می باشد،گشته است