سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرحناز دیناروند – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

شوری از تنشهای غیرزیستی اثر گذار رایج است که به طور جدی تولید محصول را در بعضی از قسمت های جهان و همچنین ایران تحت تأثیر می گذارد به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش های شوری کلرید سدیم بر میزان تغییرات پروتئین و پرولین برگ گیاه گندم (Triticum aestivum L) دو رقم سرداری و مرودشت انجام گرفت. در پژوهش حاضر تأثیرغلظتهای مختلف کلرید سدیم در قالب یک طرح با شش تیمار شامل (۰ میلی مولار به عنوان شاهد و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ ) به مدت ۲۰ روز به همراه محلول غذایی در محیط کشت هیدروپونیک (برای هر تیمار ۳ تکرار ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تنش شوری باعث افزایش میزان پروتئین و پرولین برگ هر دو رقم سرداری و مرودشت شد که میزان این افزایش در رقم سرداری بیشتر از رقم مرودشت می باشد. در مجموع می توان از کلیه آزمایشهای انجام شده در این پژوهش در مورد این دو رقم گندم چنین نتیجه گرفت که رقم سرداری نسبت به تنش شوری مقاوم تر و بردبار تر از رقم مرودشت می باشد.