سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرانگیز جوکار – دانشجوی دکتری زراعت
احمد قنبری – دانشیار گروه زراعت دانشگاه زابل
جواد طایی – دانشجوی دکتری زارعت

چکیده:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رویشی آنهاست که اغلب تحت تاثیر تنشهای محیطی به ویژه تنش شوری قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر شاخصهای جوانه زنی ماریتیغال، آزمایشی در پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۸ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ سطح شوری ۰، ۲ ، ۴و۶و۸و۱۰ و ۱۲ و ۱۴ دسی زیمنس بر متر) به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، از درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شد اما متوسط زمان جوانه زنی افزایش یافت. در گیاهان مورد مطالعه روند کاهش متفاوت بود و اختلاف معنی داری P≤۵% بین سطوح مختلف شوری مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده رقم مجارستان نسبت به توده آمل تحمل بالاتری به شوری نشان داد.