سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژده یاورسادی – گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران
عادل مدحج – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر،ایرا

چکیده:

به منظور بررسی ویژگی های جوانه زنی و صفات مورفولوزیکی مرتبط با تحمل به تنش شوری در ژنوتیپ های یونجه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در محیط کشت پتری دیش (در آزمایش بذری) انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح تنش شوری صفر، ۴، ۸ و ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر و ۱۰ ژنوتیپ یونجه شامل: KFA15, KFA12, KFA3, KFA1 (با منشأ قره یونجه)، KFA16, KFA5, KFA4 (با منشأ همدانی)، KFA9 (با منشأ چالشتر شهر کرد)، KFA7 (با منشأ رهنانی) و یزدی گرمسیری بودند. نتایج نشان داد در آزمایش جوانه زنی، تنش شوری، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و پنبه بذر را به طور معنی داری کاهش داد. بیشترین درصد جوانه زنی در تیمارهای شاهد و ژنوتیپ های KFA16 و KFA5 (به ترتیب با میانگین ۱۰۰ و ۹۷/۵ درصد) مشاهده شد. کمترین درصد جوانه زنی بذر به ژنوتیپ KFA3 (با میانگین ۳۰ درصد) و زنوتیپ های KFA5 و KFA12 (به ترتیب با میانگین ۳۵ و ۳۷ درصد) در شوری ۱۶ دسی زیمنس اختصاص داشت. لاین KFA16 از نظر ویژگی های جوانه زنی دارای تحمل به شوری بیشتری در مقایسه با سایر لاین ها بود.