سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام شیرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سرالله گالشی – استاد گروه زراعت، دانشکاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

سیاهدانه با نام علمی Nigella sativa گیاهی است داروئی، دولپه، علفی و یکساله متعلق به تیره آلالگان. محققان برای آن خواصی مانند ضد نفخ، ضد تومور، مسکن و کاهش دهندهی قند خون را ذکر نمودهاند. سیاه دانه یکی از گیاهان داروئی مهم میباشد که درخصوص تأثیر شوری بر این گیاه اطلاعات زیادی در دست نیست. از جمله مواردی که توسعه پایدار در کشاورزی را تحت تأثیر قرار می- دهد تنش شوری است که باعث کاهش عملکرد در تولیدات گیاهی میشود. لذا در این پژوهش تأثیر تنش شوری با استفاده از آب آبیاری بر پارامترهای رشد شامل )طول ریشه و ارتفاع بوته( و مقدار رنگیزههای فتوسنتزی )کلروفیل a/ b ( در شرایط هوای آزاد به صورت تصادفی مورد بررسی قرارگرفت. غلظتهای کلرید سدیم عبارت بودند از ۰و۲۵و۵۰و۷۵ میلی مولار. نتایج تجزیههای آماری نشان داد که تنش شوری اثر معنیداری بر پارامترهای رشد و کلروفیل داشت و با افزایش سطح شوری پارامترهای رشد و کلروفیل به صورت معنیداری کاهش یافت. کاهش در کلروفیل b در همه تیمارها نسبت به کلروفیل a بیشتر بود.