سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید سودایی زاده – استادیار دانشگاه یزد
اصغر مصلح آرانی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

دراین تحقیق اثرتنش شوری برجوانه زنی گیاه سمر با نام علمی prosopis jouliflora مورد مطالعه قرارگرفت این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در۳تکرار و با سطح شوری صفر۳/۳ و ۹/۲ دسی زیمنس برمترکلرید سدیم انجام شد نتایج نشان داد که افزایش غلظت نمک سرعت و درصد جوانه زنی بذرها را درگیاه سمر کاهش میدهد بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی درتیمار شاهد و کمترین سرعت جوانه زنی درشوری ۹/۲ مشاهده شد نتایج اثرات شوری بررشد ریشه چه و میزان کلروفیل مشابه بود رشد ریشه چه و مقدار کلروفیل با افزایش غلظت نمک کاهش می یابد بطوریکه میزان ریشه چه و کلروفیل نسبت به شاهد به ترتیب ۴۱و۶۷ درصد کاهش یافت.