سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی بابائیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
یاسر اسماعیلیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
احمد قنبری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و نسبتهای مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی جو، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمار تنش خشکی به صورت: اعمال تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه(S1) و شاهد(S2) به عنوان فاکتور اصلی و تیمار نسبتهای مختلف کودهای دامی و شیمیایی به صورت: ۱۰۰ درصد کود دامی(N1)100 درصد کود شیمیایی (N2) 50 درصد کود دامی + ۵۰ درصد کود شیمیایی (N3) 75 درصد کود دامی + ۲۵ درصد کود شیمیایی (N4) و شاهد(N5) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان داد اعمال تنش در مرحله پر شدن دانه بجزء صفت وزن سنبله بر کلیه صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه اثر معنیداری داشت. اعمال تنش در مرحله پر شدن دانه به شدت عملکرد دانه را کاهش داد ولی اثر آن بر سایر صفات خیلی شدید نبود. بجزء تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله تیمارهای کودی اثر معنیداری بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه داشتند.