سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن شیرزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

به منظوربررسی اثرتنش رطوبت ومقادیر مختلف کود نیتروژن برمولفه های رشددانه ذرت هیبرید ۶۴۷ پژوهشی بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار درسال ۱۳۸۷ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت اجراگردید. فاکتورهای مورد مطالعه دراین آزمایش شامل تنش رطوبت درسه سطح: شاهد، تنش ده روز، تنش بیست پنج روز بعدازگرده افشانی و مقادیر مختلف کودنیتروژن درسه سطح، صفر، ۱۰۰ کیلوگرم، ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتاربود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادعامل تنش رطوبت در سطح احتمال یک درصد روی سرعت پرشدن دانه، مدت مؤثر پر شدن دانه و حداکثر وزن تک دانه تأثیر معنی داری باقی گذاشته است. بطوریکه تنش رطوبت پس ازگرده افشانی موجب شد تا سرعت پر شدن دانه به نحو معنی داری از حدود ۰/۰۰۶۷ میلی گرم در روز برای شاهد به ۰/۰۵۸ میلی گرم در روز برای تنش ۲۵ روزپس ازگرده افشانی و ۰/۰۰۳۹ میلی گرم در روز برای تنش ۲۵ روزپس ازگرده افشانی و تنش ۱۰ روز پس ازگرده افشانی کاهش یابد. در مقابل کاهش سرعت پرشدن دانه، بر طول دوره مؤثر پر شدن دانه افزوده شد. البته، دوره ی مؤثر پرشدن دانه که در تنش ۲۵ روز پس ازگرده افشانی (۵۷/۷۰۷ روز) بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود، در مورد تنش ۱۰ روزپس ازگرده افشانی به نحو معنی داری از این مقدار کاسته شد (۴۸/۳۰۹ روز) . از سوی دیگر، تنش ۱۰ روز پس ازگرده افشانی از وزن تک دانه (۰/۲۷۳ میلی گرم) بسیار کمتری در مقایسه با شاهدوتنش ۲۵ روزپس ازگرده افشانی برخودار شد عامل نیتروژن نیز به استثنای حداکثر وزن تک دانه روی سایر مؤلفه های رشد دانه تأثیر معنی داری در سطح احتمال یک درصد باقی گذاشت. این تأثیر به نحوی بود که مصرف ۲۰۰، ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار وصفرکیلوگرم به ترتیب با سرعت رشد دانه معادل ۰/۰۰۶۷، ۰/۰۰۵۹ و ۰/۰۰۵۴ میلی گرم در روز در گروه های جداگانه آماری قرار گرفتند. در واقع، همراه با کاهش مصرف نیتروژن دانه از سرعت پرشدن دانه به نحو معنی داری کاسته شده است. در مقابل، کاهش سرعت پرشدن دانه بر مدت یا دوره مؤثر پر شدن دانه به نحو معنی داری افزوده شد . به عبارت دیگر، عدم مصرف نیتروژن با دوره مؤثر پرشدن دانه ۵۳/۹۷۸ روز بیشترین و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار با ۴۰/۳۸۴ روز کمترین مقدار را به خود اختصاص داده ومصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص با دوره مؤثر پرشدن دانه معادل ۴۵/۳۱۹ روز از شرایط حد واسطی برخوردار شدند.