سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد هادی فرجی آرمان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان،همدان، ایرا
محسن رجبی – استاد راهنما ومدرس دانشگاه علمی- ا کربردی شهید مدنی استان همدان
احمد درگاهی خو – دانشجوی کارشناسی رشته کشت و بهره برداری گیاهان دارویی

چکیده:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنها است که اغلب ح تت تأثیر تنشهای محیطی بویژه شوری و خشکی قرار می گیرد. به منظور بررسی جوانه زنی بومادران کبیردر سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه انجام گردید. در آزمایش شوری از ۴ سطح غلظت NaCl (صفر و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار) با سه تکرار و برای تنش خشکی از ۵ سطح غلظت PEG ( صفر و ۱۰% و ۱۵% و ۲۰% و ۲۵% ) با ۳ تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی داری از سرعت و درصد جوانه زنی، طول ساقه چه کاسته شد. بهترین محدوده رطوبتی برای جوانه زنی بذرهای بومادران کبیر شرایط عدم تنش تا غلظت ۲۰% PEG تعیین گردید. به نظر میرسد که طول ساقه چه در بین سایر صفات از حساسیت بالاتری نسبت به تنش شوری و خشکی برخوردار بود. علاوه بر آن مشاهده گردید که در بین تیمارهای اعمال شده جوانه زنی بذرهای بومادران کبیر تا حدودی شرایط تنش شوری را به ر تاز شرایط خشکی تحمل می کند.