سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری

چکیده:

آفتابگردان یکی از مهمترین گیاهان زراعتی استکه در جهان برای استخراج روغن کشت می شود بطوریکه در بین گیاهان مهم روغنی از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید جهانی پس از گیاهانی چون سویا و پنبه و در ردیف گیاهانی چون کلزا و بادام زمینی قرار دارد بعلاوه ویژگی دیگر این گیاه قابلیت تحمل شرایط متنوع محیطی است بنابراین قابلیت کشت آن درمناطق مختلف وجود دارد و از آنجایی که ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک بوده و تنوع آب و هوایی زیادی در آن دیده م یشود شناخت ویژگیهای این گیاه زراعی به خصوص در رابطهب ا تنش خشکی و شوری می تواند در گسترش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد آن تاثیر مهمی داشته باشد با انجام مقایسه میانگین به روش دانکن مشاهده شد که با افزایش پتانسیل اسمزی ارتفاع گیاه بطور معنی دار و تدریجی کاهش یافت و بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به رقم آلستار و کمترین مربوط به رقم یوروفلور بود .