سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس سگوند – دانشجوی کارشناسی ا رشد زیست گیاهی

چکیده:

بمنظور ارزیابی دو صفت فیزیولوژیکی، پرولین وپروتئین دو رقم گندم سرداری ومرودشت تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی در قالب محیط کشت هیدرو پونیک در ۵ سطح ( ۰ و ۱/۴- و ۲/۹- و ۴/۱۸- و ۱۱/۷- بار) که به ترتیب از میزان و(۰ و ۹۸ و ۱۴۸ و ۱۹۷ و ۳۲۲ گرم بر لیتر ) پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در بروجرد انجام شد.میزان پرولین در دو زمان ۱۰ روز و ۲۰ روز بعد از اعمال تنش سنجش شد ومقایسه نشان میدهد که مقذار پرولین برگ در هر دو رقم هردو رقم نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشته وباافزایش زمان تنش میزان پرولین برگ هم اقزایش میابد و رقم سردار ی نسبت به مرودشت افزایش بیشتری داشته ودر غلظت ۳۲۲ بیشترین میزان پرولین مشاهده شد. سنجش مقدار پروتئین برگ در هردو رقم با گذشت ۲۰ روز از زمان تنش نشان داد میزان پروتئین هم با افزایش شدت تنش به شکل معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافته ودر رقم سرداری مقدار بیشتر ودر غلظت ۳۲۲ به حداکثر میزان خود میرسد.افزایش اسید آمینه پرولین در جهت ایجاد پتانسیل اسمزی مناسب برای جذب ونگهداری آب در گیاه همراه با افزایش پروتئین با جلوگیری از تجزیه آن وقدرت بیشتر پروتئین سازی در گیاه میتوانند شاخص های مناسبی جهت انتخاب ارقام مقاوم به تنش خشکی باشند ورقم سرداری با داشتن حداکثر پرولین وپروتئین در تنش ایجاد شده نسبت به رقم مرودشت دارای سازگاری بیشترودر نتیجه مقاومت زیادتر نسبت به خشکی محیط بوده وبرای کشت در مناطق کم آب مناسبتر میباشد.