سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناهید نورائی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی صادقی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عزیز آفرینش – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور مقایسه صفات مورفولوژیک وفیزیولوژیک هیبریدهای خارجی ذرت تحت شرایط ابیاری نرمال و تنش خشکی درشرایط استان خوزستان ازمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درسال ۱۳۹۰ انجام شد فاکتورهای ازمایش شامل ۲ سطح تنش ابیاری نرمال و تنش خشکی و ۱۲ هیبرید بود نتایج نشان داد که اثر هیبرید و تنش تاثیر معنی داری براکثرصفات مورد بررسی داشت بیشترین عملکرد دانه درحالت آبیاری نرمال به مقدار ۹۶۲۲ کیلوگرم درهکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با حالت تنش خشکی داشتدرمورد تاثیر هیبرید برعملکرددانه بیشترین عملکرد دانه درهیبریدKERMESS به مقدار ۸۸۲۲ کیلوگرم درهکتار بدست آمد که ازسایرهیبریدها بیشتر بود