سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم حاجی بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
فرهاد عزیزی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
کاوه زرگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید جدید ذرت، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ، در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید (بترتیب آبیاری پس از ۷۰ و۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A و فاکتور فرعی نیز شامل ۱۴ هیبرید ذرت بود. در این آزمایش عملکرد دانه در هکتار، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد کل دانه در بلال اندازهگیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که تفاوت هیبریدها از نظر وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال ۵% و از نظر تعداد ردیف دانه در بلال در سطح احتمال ۱% معنیدار بود، در حالیکه بین هیبریدهای مورد مطالعه اختلاف معنیداری از لحاظ عملکرد دانه و تعداد کل دانه در بلال مشاهده نگردید. همچنین کلیه صفات مورد بررسی بهجز تعداد ردیف دانه در بلال به رژیمهای آبیاری واکنش نشان داده و اختلاف آنها در رژیمهای مختلف آبیاری در سطح احتمال ۱% معنیدار شد. اثر متقابل رژیمهای آبیاری و هیبرید برای هیچیک از صفات معنیدار نبود. با افزایش یافتن میزان تنش از تیمار آبیاری نرمال به تنش شدید باعث کاهش عملکرد دانه به میزان ۳۱ % درصد شد