سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید زابلی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
احمد قنبری –
جواد زابلی –
حسین پورقیومی –

چکیده:

زوفا ((Hyssopus officinalis یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه ای به شمار می رود و در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر رویشی زوفا به عنوان دارو یاد شده است. در این مطالعه اثر پتانسیلهای مختلف خشکی بروی جوانه زنی این گونه در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی همراه با سه تکرار و پنج سطح خشکی (۰، ۳/۰-، ۶/۰-، ۹/۰-، ۲/۱-) مگا پاسکال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از هرگونه تعداد ۲۵ بذر در هر تکرار(ظرف پتری) برروی کاغذ صافی در داخل ژرمیناتور کشت گردید. نتایج آزمایش نشان می دهد که حداکثر جوانه زنی، در پتانسیل آبی ۳/۰ – مگاپاسکال با میانگین ۳۳/۹۷درصد بود. همچنین نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار بین سطوح مختلف خشکی بود و کاهش مقادیر پتانسیل آب، جوانه زنی را بطور معنی داری کاهش داد به طوریکه جوانه زنی در سطح خشکی ۲/۱- مگاپاسکال به طور کامل متوقف گردید.