سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه خمدی – کارشناسی ارشد زراعت
محمدحسین قرینه –
نرگس خمدی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه بذور ارقام سورگوم دانه ای در دماهای متفاوت جوانه زنی، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل سه رقم سورگوم علوفه ای (سپیده، پیام و کیمیا) و پنج سطح خشکی ( صفر ، ۰/۳-، ۰/۶-، ۰/۹-، و ۱/۲- با استفاده از پلی اتیلن گلایکول- ۶۰۰۰ ) در دو سطح دمایی ( ۱۵ و ۲۱ درجه سانتی گراد) اعمال شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که صفات اندازه گیری شده، تحت اثر تنش خشکی و رقم در هر دو سطح دمایی قرار گرفتند. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و نسبت ریشچه به ساقه چه در اثر افزایش تنش خشکی کاهش یافت. تفاوت بین ارقام نیز از لحاظ صفات مورد بررسی معنی دار بود و رقم سپیده مقاومت بیشتری به افزایش تنش خشکی در مرحله جوانه زنی داشت. همچنین دمای ۲۱ درجه سانتی گراد دمای مطلوب تری نسبت به ۱۵ درجه بود و رشدو نمو گیاهچه و درصد و سرعت جوانه زنی بذور با افزایش دما بیشتر شد.