سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امید علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فیروزآباد
امیرحسین نصر – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت
نیما مهدی زاده –

چکیده:

گیاهان درطول رشد و نمو خود درمعرض عوامل تنش زای محیطی قرار دارند یکی ازمهمترین این تنشها تنش خشکی است که میتواند جذب و انتقال عناصرغذایی به گیاه را دچارمشکل نماید اما بعضی قارچهای مفید خاکزی مانند میکوریزا میتواند براین عمل تاثیر بگذارند این آزمایش گلدانی به منظور بررسی اثرهمزیستی این نوع قارچ درشرایط تنش خشکی برجذب و انتقال بعضی عناصر غذایی درگیاه سوروگوم طراحی و اجرا گردید آزمایش درقالب طرح فاکتوریل برپایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و درسال ۱۳۸۸ مورد اجرا درآمد تیمارها عبارت بودند از تیمار تنش درچهارسطح : I1 آبیاری مجدد درزمانی که ۷۵درصد آب قابل استفاده گیاه باقیمانده است ۲۵درصد آب قابل دسترس مصرف شده I2 آبیاری مجدددرزمانی که ۵۵درصد آب قابل استفاده گیاه باقی مانده است ۴۵ درصد آب قابل دسترس مصرف شده I3 آبیاری مجدد درزمانی که ۳۵درصد آب قابل استفاده گیاه باقیمانده است I4 آبیاری مجدد درزمانی که ۱۵درصد آب قابل استفاده گیاه باقی مانده است و تیمارتلقیح با میکوریزا شامل مصرف M1 و یا عدم مصرف میکوریزاM0 .