سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جهانگیر شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضائی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیام نجفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

رقم اکسپلورر اطلسی از جهت اقتصادی یک گونه زینتی ب ا اهمیت در فضای سبز به شمار می آید. این گیاه بسیار متنوع و گلهای آن در محدوده رنگ های وسیعی موجود است. به منظور بررسی تاثیرتنش خشکی بر ویژگی های ظاهری این رقم آزمایش با اعمال سه تیمار آبیاری (۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی) بر اساس برنامه ET-HS به صورت فاکتوریل ۳×۳ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای اندازه گیری شامل تعداد شاخه فرعی، تعدادگل وتاج پوشش در طی دوره تنش بود. نتایج نشان داد که با کاهش میزان آبیاری تعداد شاخه فرعی، تعداد گل و تاج پوشش کاهش یافته است. به طوریکه تفاوت تعداد شاخه فرعی و تعداد گل بین سطح تنش سوم با دو سطح دیگر تنش در سطح پنج درصد معنی دار است. در حالیکه تاج پوشش، تفاوت معنی داری را بین سه سطح تنش، در سطح پنج درصد نشان داد.