سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرهاد عزیزی – عضو هیات علمی موسسه تحقیات اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج
محمدرضا چایچی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسین حیدری شریف آباد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مختلف هیبریدهای ذرت، آزمایشی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج در تابستان سال ۱۳۸۹ انجام شد. طرح آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد کرتهای اصلی شامل سه سطح آبیاری پس از ۷۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر استاندارد کلاس A بود که در هر نوبت آبیاری مقدار آب وارد شده به هر کرت توسط کنتورهای تعبیه شده در مسیر آب اندازهگیری میگردید. ۱۴ هیبرید ذرتشامل ۱۱ هیبرید جدید و ۳ هیبرید شاهد ( ۷۰۰KSC704,KSC720, KSC نیز در کرتهای فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تنش کم آبیاری باعث افزایشASI فاصله زمانی میان گرده افشانی تا ظهور سیلک) گردید. از طرفی میزان کلروفیل در برگ تاسل (آخرین برگ) و در کل بوته بر اثر تنش کم آبیاری کاهش نشان دادند. کاهش در عملکرد دانه، عملکرد علوفه خشک و علوفه تر نیز براثر اعمال تنش معنیدار بود