سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

استان کرمان با متوسط بارندگی ۱۴۰ میلیمتر در سال جزو استان های خشک محسوب می شود . لذا به دلیل کمبود آب تولید حداکثر محصولات گیاهی با مصرف حداقل آب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .رقم بهاره جو درمراحل نهایی رشد خود در کرمان معمولاَ با مشکل کم آبی و تنش خشکی مواجه می شود.با هدف بررسی و تحلیل تاثیر سطوح تنش خشکی بر ارتفاع گیاه جو در مراحل مختلف رشد و نمو آن و با بهره گیری از سیستم آبیاری Line source ، آزمایشی در بهار سال ۱۳۹۰ در روستای کریم آباد از توابع شهر جوپار ، استان کرمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ، در ۳ تکرار و با اعمال ۵ سطح تنش ،آبیاری بیش از نیاز آبی ، در حد نیاز آبی ، با تنش ملایم ، با تنش متوسط و با تنش زیاد انجام گرفت. در طول دوره ی رشد و در طی ۳ مرحله ی قبل از خوشه دهی ، بعد ازخوشه دهی و اواخر دوره ی رشد ارتفاع گیاه اندازه گیری شد.کلیه ی اندازه گیری ها برای تمامی تیمار ها یکسان انجام شد.با برداشت پارامتر های مورد نیاز به آنالیز طرح با کمک نرم افزار MSTATC پرداخته شد.بر اساس نتایجحاصل از این طرح ارتفاع گیاه در مراحل اولیه ی رشد و قبل از خوشه دهی در ۹ تنش ابتدایی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت و در تنش I4 و I5 اثر معنی دار دیده شد. در مرحله ی بعد از خوشه دهی نیز این رویه ادامه پیدا کرد،اما در اواخر دوره ی رشد این میزان تغییر کرده و تفاوت در تنش های I4 و I5 از بین رفت و اثر معنی داری در تنشهای I1 ، I2 و I3 با تنش های I4 و I5 ایجاد شد .