سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماء ادهمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – استادیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی ، پرامینگ بذر و محلول پاشی با اسید سالیسلیک و سولفات منگنز بر ویژگی های زراعی شنیلیله آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمارهای ازمایش شامل آبیاری در سه سطح ( ۷ روز و ۱۰ روز و ۱۴ روز) به عنوان فاکتور اصلی و تیمار پرایمینگ در پنج سطح ( شاهد ، بذر مال اسید سالیسیلیک ۰/۵ میلی مولار ، محلول پاشی سولفات منگنز ۲ در هزار ، بذر مال اسید سالیسیلیک + محلول پاشی اسید سالیسیلیک ۰/۵ میلی مولار ) به عنوان فاکتور فرعی بودند . د رپایان فصل رشد صفات وزن خشک کل ، تعداد دانه در غلاف ، وزن هزار دانه ، عملکرد بیولوژیک ، عملکرد دانه و شاخص برداشت محاسبه شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر تمامی صفات اندازه گیری شده معنی دار شد . بیشترین میانگین عملکرد از تیمار بذر مال اسید سالیسیلک + محلول پاشی اسید سالسیلیک حاصل شد. اسید سالیسیلک توانست در شرایط تنش اثر تنش خشکی را بر رشد گیاه کاهش دهد.