سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا منعم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه کشاورزی تهران
ساسان فرهنگیان کاشانی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش گرما بر جوانه زنی رازیانه Foeniculum vulgare L آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار در داخل پتری دیش در محیط ژرمیناتور انجام گردید بذور مورد بررسی عبارت بودند از بذور توده محلی و اصلاح شده رازیانه که بدو صورت خشک و مرطوب در دماهای متفاوت صفر شاهد، ۵ ، ۲۵ و ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ درجه سانتی گراد قرارگرفتند. ویژگیهای مورد ارزیابی شامل: درصدجوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقهچه طول گیاه چه نسبت ساقه به ریشه ، شاخص بنیه بذر، وزن تر گیاه چه وزن خشک گیاه چه و نسبت وزن خشک به وزن تر بود کلیه صفات مورد مطالعه مربوط به جوانه زنی بذر اختلاف بسیار معنی داری در سطح ۱% را بین دو رقم بذرمریکارپ و اصلاح شده رازیانه نشان دادند و میانگین گزارش شده رقم محلی چند برابر میانگین صفات در رقم اصلاحی بود و بین تیمارهای دمایی شاهد ، ۵ ، ۲۵ و ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ درجه سانتی گراد نیز به جز صفت S/R بقیه صفات اختلاف زیاد ی را در سطح ۱% نشان دادند.