سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا تقی زاده طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گروه کشاو
محمد رضا توکلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گروه کشاورزی
علی گزانچیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمید حاتمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گروه کشاورزی

چکیده:

آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به منظور مطالعه اثرات تلقیح بذور سویا با باکتری ریزوبیوم و منابع دیگر نیتروژن انجام شد. آزمایش در قالب اسپلیت-پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. ارقام سویا شامل هابیت و L17 در کرت اصلی و ترکیب کودی شامل شش سطح ( F1-عدم مصرف هر گونه کود با منشاء نیتروژن، F2- فقط مصرف باکتری ریزوبیوم، F3- کودپایه + کود سرک در مرحله R2 و F4-کود پایه+باکتری+کود اوره سرک در مرحله R2 و F5- کود پایه +هیومکس بذر مال+محلول پاشی هیومکس در مرحله R2 و F6-هیومکس بذر مال + محلول پاشی هیومکس در مرحله R2) در کرت های فرعی قرار داده شدند. استفاده از باکتری به شکل تنها (F3) و همراه با ازت پایه و اوره سرک (F4) به ترتسی موجب افزایش وزن خشک به مقدار ۳۰/۳۶ و ۳۲/۱ درصد و افزایش ارتفاع سویا به مقدار ۱۳/۸۵ و ۱۵/۹۳ درصد نسبت به حالت شاهد شد. عملکرد دانه نیز با کاربرد باکتری به شکل تنها در رقم ال ۱۷ و ۶۶/۶۷ درصد و در هابیت ۱۴/۲۷ درصد افزایش نشان داد. همبستگی میان عملکرد دانه با هر دو صفت وزن خشک و ارتفاع مثبت بود اما از لحاظ آماری تنها در وزن خشک رقم ال ۱۷ در سطح ۵ درصد معنی داری (*۰٫۴۹=r)