سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ار
معصومه سبز علی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور
مهسا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین مناسب ترین تیمار جهت شکستن خواب بذر در گیاه دارویی بابا آدم انجام گرفت. جهت شکستن خواب بذر بابا آدم تیمار تلفیقی اسید جیبرلیک با ۲ غلظت (۱۵۰ ppm و ۳۰۰ ppm) و سرما دهی بذر به مدت ۴ و ۸ روز انجام شد و یک سطح شاهد بدون جیبرلیک اسید و سرما نیز در نظر گرفته شد. ابتدا بذور در سطوح جیبرلیک (۱۵۰ ppm و ۳۰۰ ppm) و یک سطح شاهد بدون جیبرلیک به مدت ۲۴ ساعت تیمار شد سپس بذور توسط هیپوکلریت سدیم ۲/۵ درصد به مدت ۷ دقیقه استریل شد. پس از استریل بذور به داخل پتری منتقل و مقدار ۷ میلی لیتر آب مقطر به هر پتری اضافه شد. سپس پتری ها به یخچال با دمای ۴ درجه منتقل شدند. پس از ۴ و ۸ روز به ژرمیناتور منتقل شدند و شمارش آنها آغاز شد و تا ۱۰ روز ادامه داشت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ روز تکرار انجام گرفت. با توجه به جدول تجزیه واریانس برای سطوح جیبرلیک، در کلیه ی شاخص ها جز متوسط جوانه زنی روزانه در سطح ۱ درصد اختلاف معنی داری مشاهده گردید. همچنین برای سرما شاخص درصد جوانه زنی در سطح ۱ درصد و شاخص متوسط زمان جوانه زنی در سطح ۵ درصد معنی دار شد و سایر شاخص ها اختلاف معنی داری نداشتند. در بین اثرات متقابل تنها جوانه زنی در سطح ۱ درصد معنی دار و در بین سایر شاخص ها اختلاف معنی داری دیده نشد.