سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه خستگی و ش
روح الله هاشمی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه خستگی و ش

چکیده:

به علت کاربرد روز افزون روش تقویت کامپوزیتی برای ورق های جدار نازک ترکدار، بررسی اثر وصله های تقویت کننده کامپوزیتی بر استحکام و رفتار ترک از اهمیت خاصی برخوردار است. طی تحقیقات گذشته، اثر تقویت کامپوزیتی، تنها بر مقدار ضریب شدت تنش (SIF) مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این مقاله سعی گردیده تا با استفاده از تحلیل المان محدود، اثر وصله تقویت کننده کامپوزیتی بر ترم سینگولار و همچنین اولین ترم غیر سینگولار مولفه های تنش (موسوم به تنش T) به طور همزمان برای ترک مرکزی تحت شرایط گوناگون بارگذاری ، مورد بررسی قرار بگیرد. به این منظور، ورق ترکدار و وصله کامپوزیتی به صورت سه بعدی در نرم افزار المان محدود مدل شده و مقدار ضریب شدت (SIF) و تنش T برای ترک، در مود I خالص و همچنین مود ترکیبی I , II تحت بارگذاری تک جهته، بهطور جداگانه محاسبه گردیده است. همچنین در این تحقیق ، اثر جنس وصله کامپوزیتی بر مقدار پارامترهای ترک، برای طول و زوایای گوناگون ترک ، بررسی شده است.