سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه اصلاح بذر و نهال، کرج
سعید سیف زاده – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایرا
محمد واعظی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور به منظور بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن و تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی ارقام جدید چغندرقند در منطقه قزوین،آزمایشی در بهار و تابستان سال ۱۱ به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد.آبیاری در دو سطح ) I1 : آبیاری پس از ۰۵ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و I2 : آبیاری پس از ۱۵۵ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A ( به همراه تقسیط نیتروژن در دو سطح ) T1 تقسیط معمولی تقسیط معمولی ۱/۳پایه +مرحله ۴-۲برگی +۱/۳مرحله ۸-۶ برگی و T2 1/2مرحله ۴-۲برگی +۱/۴مرحله ۸-۶برگی +۱/۴مرحله ۱۴-۱۲ برگی بصورت فاکتوریل در کرت های اصلی قرار گرفتند و چهار رقم برتر از آزمایش های قبلی براساس عملکرد شکر ) V1 : ریزوفورت، V2 : دورتی، V3 : پوما وV4 : پکورا( نیز در کرت های فرعی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که با افزایش دور آبیاری از ۰۵ میلی متر به ۱۵۵ میلی متر تبخیر عملکرد قند کاهش یافت