سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرمسعود صنایعی – اصفهان-دانشگاه شهید مهاجر-انستیتو مهندسی عمران

چکیده:

آیین نامه های زلزله مختلف تعاریف متفاوتی از معیارهای بی نظمی در سازه ها ارایه می دهند. با این حال این آیین نامه ها، سازه ها را بطور کلی به دو دسته منظم و نامنظم تقسیم بندی می نمایند. با توجه به آنکه آیین نامه های زلزله از اثر تقارن بر رفتار لرزه ای سازه های نامنظم، به عنوان عاملیدر مقابل نامنظمی در پلان صرفنظر می نمایند لذا در این مقاله اثر تقارن بر رفتار سیستم های غیرموازی با بررسی رفتار مفاصل تشکیل شده در مدلها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از سازه های بتنی ۶ ۱۰ ۱ طبقه طراحی شده براساس آیین نامه های طراحی رایج در ایران، بامقادیر متفاوت نامنظمی استفاده می گردد. مدلسازی سازه ها با استفاده از نرم افزار ۹٫۵٫۰ETABS انجام گرفته و بمنظور تعیین نقطه عملکردمدل ها از روش طیف ظرفیت ارائه شده در دستورالعمل ATC-40 استفاده شده است.