سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر نیکبخت – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

پایه و اساس طراحی ظرفیت سیستمهای ابیاری برنامه ریزی ابیاری و مطالعات هیدرولوزیکی تعیین دقیق و صحیح مقدار تبخیر تعرق می باشد انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای در دهه های اخیر و تغییرات به وقوع پیوسته در اقلیم در اثر آن، موجب تغییر در پارامترهای هواشناسی مؤثر در تبخیر-تعرق گردیده است.تحقیق حاضر تأثیر تغییر اقلیم بر مقدار تبخیر-تعرق مرجع گیاه چمن )Ref-ETO در منطقه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور مقادیر روزانهRef-ETO به روش استاندارد فائو – پنمن- مانتیث با استفاده از مقادیر ساعتی پارامترهای هواشناسیایستگاه سینوپتیک تبریز برای دوره آماری ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۶ محاسبه گردیدمیانگین ماهانهRef-ETOبرای ۶ ماه اول سال )دوره کشت و کار( و میانگین متحرک دوره های ۳۰ ساله مقادیر ماهانهRef-ETOبرای دوره آماری محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصل مقادیر میانگین ماهانهRef-ETO فروردین و اردیبهشت در دوره۳۰ ساله ۱۹۷۷-۲۰۰۶ نسبت به دوره ۱۹۶۱-۱۹۹۰ به ترتیب ۰/۲۱ و ۰/۱۹ میلیمتر در روز ) ۷درصد و ۵درصد( و نسبت به میانگیندراز مدت۱۹۶۱-۲۰۰۶ ۰/۱۴ و ۰/۱۵ میلی متر در روز ) ۵ درصد و ۳درصد( افزایش یافته است.برای خرداد ماه مقادیر ماهانهRef- ETO برای ۷ دوره ۳۰ ساله سالهای اماری مورد بررسی روند کاهشی داشت ولی از دوره ۸ به بعد روند افزایشی پیدا کرده است به گونه ای که مقدار میانگین ماهانه Ref-ETO دوره ۳۰ ساله آخر نسبت به اولین دوره ۰/۱ میلی متر در روز ۲درصد( و نسبت به میانگین بلند مدت ۰/۱۷ میلیمتر در روز ) ۳درصد( افزایش یافته است.