سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل دودانگه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید سلطانی – دانشیار
علی سرحدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه

چکیده:

در عصر حاضر همواره صحبت از تغییر اقلیم به میان میآید و گفته میشود که مقدار بعضی از پارامترهای اقلیمی همانند بارش، دما و …در حال افزایش و یا کاهش هستند. در این مطالعه به منظور بررسی روند مقادیر هیدرولوژیک و تاثیر تغییر اقلیم بر تغییر پذیری مقادیر حدی هیدرولوژیکی سیل و جریان کم در حوزه سفید رود از ازمون ناپارامتریک من کندال و اسپیرمن استفاده گردید. برای این منظور ۲۳ ایستگاه منتخب هیدرومتری و ۱۸ ایستگاه سینوپتیک واقع در حوزه برای انجام مطالعه انتخاب گردید.در ابتدا روند مقادیر پارامترهای بارش سالانه، بارش حداکثر ۲۴ ساعته، دبی اوج سیل و مقادیر جریان کم مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه تاثیر تغییر پذیری پارامتر بارش بر روی تغییرات مقادیر حدی هیدرولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد که روند مجموع بارش سالانه و بارش حداکثر ۲۴ ساعته در تعداد کمی از ایستگاهها معن ی دار است در حالیکه درمورد جریان های حداقل و سیل این نسبت بالاتر است بنابراین میتوان گفت روند کاهشی جریان به احتمال زیاد متاثر از تغییر کاربری اراضی و احداث سازههای آبی در بالادست بوده است. با استفاده از آزمونSQMK )Sequential MK نیز نقطهی شروع روند پارامترهای اقلیمی از جمله مجموع بارش سالانه مربوط به سالهای۱۹۶۵-۱۹۷۰ و نقطهی شروع روند متغیرهای هیدرولوژیک از جمله سیلاب مربوط به دهه ی۱۹۷۰-۱۹۸۰ مشخص شد