سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم جعفری نارنجباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فیزیک، آزمایشگاه میکرونانو اپتیک
حسن فاطمی امام غیث – استادیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه میکرو نانو اپتیک
صدیقه خیاطزاده ماهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فیزیک، ازمایشگاه میکرو اپتی

چکیده:

نیمه رسانا ها به عنوان عامل نگهدارنده ی رنگدانه ها و انتقال دهنده ی الکترون ها به مدار خارجی‎، از اجزای مهم سلول هایخورشیدی رنگدانه ای به شمار می‎آیند. در اینجا نیمه رسانا هایTiO2وZnO که ساختار سطوح انرژی مشابه دارند، برای بررسی انتخاب شده اند و هدف بررسی میزان تفاوت در بازده سلول ها ی خورشیدی رنگدانه ای ساخته شده از این نیمه رساناها و نیز مقایسه ی دیگر پارامتر های کاربردی این سلول ها با یکدیگر می باشد. در این بررسی، با توجه به بیناب جذبی به دست آمده، از عصاره های توت سیاه و چای قرمز در ساختن سلول های رنگدانه ایی مورد نظر استفاده شد. اندازه گیری ها برای هر سلول تحت تابش مستقیم نور خورشید (در ساعات۱۴-۱۲) انجام شده است. بازده حاصل از اندازه گیری برای سلول های ساخته شده در برابر تابش فرودیخورشید به شدت ( ۹۰mw/cm2) برای سلول خورشیدیرنگدانه ایTiO2 با عصاره چای قرمز۳٫۸۷% ،سلول خورشیدی رنگدانه ایTiO2 با عصاره توت سیاه ۲٫۲%، سلول خورشیدی رنگدانه ای ZnO بارنگ چای قرمز۲٫۱% و سلول خورشیدی رنگدانه ای ZnO با رنگ توت سیاه ۱٫۲% است.