سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – دانشیارگروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی و پژوهشکده انرژی، دانشگ
معصومه ابراهیم قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
نجمه حاجی علی گل – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مطالعه به بررسی اثر تغییر نسبت ابعاد سطح مقطع برجابجایی ترکیبی نانوسیال آب-اکسید آلومینیم در داخل یک میکروکانال سه بعدی تحت میدان مغناطیسی پرد اخته شده است . معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر جداسازی و حل شده اند. در شرایط قطر هیدرولیکی ۲۵ میک رومتر عدد هارتمن ۲۰ ، عدد ریچاردسون ۱ و کسر حجمی نانوذرات۰/۰۲ اثر تغییر نسبت ابعاد مقطع میکروکانال بین۰/۱تا ۱ بر میدان دم ا، ماکزیمم سرعت در راستای طول میکروکانال و نرخ انتقال حرارت ارائه شده است . این مطالعه نشان می دهد که با افزایش نسبت ابعادمقطع میکروکانال، مقدار سرعت ماکزیمم در راستای طول میکروکانال و مقدار عدد ناسلت محلی افزایش می یابد . همچنین مقدار سرعت ماکزیمم در راستای طول میکروکانال در محل اعمال میدان مغناطیسی کاهش مییابد