سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور – استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش قادری – استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم رحیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق اثر تغییر ناگهانی زبری بستر بر توزیع سرعت و پروفیل سطح آب در کانال های روباز به صورت عددی و آزمایشگاهی بررسی شده است. شبیه سازی عددی جریان با استفاده از نرم افزار FLUENT و نرم افزارCCHE-2D و آزمایشات در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است. در این مطالعات با ایجاد زبری ناگهانی در بستر، پروفیل سطح آب در طول کانال و توزیع سرعت برای مقادیر مختلفی از دبی جریان وارتفاع زبری تعیین گردیده و اثر تغییر ناگهانی زبری بستر در حالت های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که در محدوده زبری توزیع سرعت در جهت عمقی و عرضی کاهش یافته و علاوه بر آن ضمن افزایش تقریبی سطح آب، پروفیل سطح آب در ناحیه زبر و اندکی در پایین دست و بالادست آن دچار نوسان می گردد و در نهایت نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و داده های آزمایشگاهی با استفاده از معیارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مقایسات نشان دهنده تطابق مناسب بین داده های آزمایشگاهی و محاسباتی می باشد.