سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد سار ههای آبی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر

چکیده:

همه ساله تعداد زیادی از پ لها، به دلیل فرسایش آبی در اطراف پای ههایشان تخریب م یشوند. استفاده از شکاف یکی ازرو شهای مناسب برای کاهش آبشستگی موضعی پای ههای پل است. در این تحقیق ابتدا شکا فهای متفاوتی از نظر طول و فاصله از کف، روی پایه پل ایجاد شد. سپس با استفاده از مدل ریاضی، الگوی جریان و توزیع سرعت اطراف پای ههای پل شکا فدار مورد بررسی قرار گرفت و با حالت بدون شکاف مقایسه شد و بوسیله انداز هگیری تنش برشی کف، بهترین هندسه شکاف معرفی شد و نتایج نشان داد که هر قدر طول شکاف بیشتر و به سطح آب و یا به بستر نزدی کتر شود، از میزان تنشبرشی کف و ایجاد گرداب ههای فرسایش دهنده و آبشستگی احتمالی کاسته خواهد شد. در پایان مشخص شد که شکاف با ابعاد L/B=3 و بدون فاصله از بستر بهترین حالت شکاف از نظر کاهش ایجاد آبشستگی است