سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عارف رسول زاده زالی – دانشگاه تربیت مدرس
محمدکاظم مروج فرشی –
غلامرضا عبائیانی – پژوهشگاه لیزر
مجتبی گندمکار – دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول

چکیده:

با بهره گیریی از رهیافتی نسبتا جدید به نام نیم حلقه برای تحلیل عددی انتشار نور در تشدیدگرهای ریزحلقه شامل دو موجبرجفت شده با ضریب شکست های متفاوت، پارامترهای نوری از قبیل فرکانس )طول موج( های تشدید و ضریب کیفیت ریزحلقه و همچنین ضریبتزویج و ضریب عبور ساختار برحسب فرکانس ورودی و فاصله ی میان دو موج بر جفت شده محاسبه خواهد شد. در این رهیافت از روش عددی المان محدود با مش بندی مثلثی استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان می دهد، نتایج حاصل ازاین رهیافت جدید، در مقایسه با نتایج به دست آمده از روش تفاضل متناهی در حوزه ی زمان، دقیق ترند و با تئوری تشدیدگر ریز حلقه سازگارترند