سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احداله فاضلی اولادی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امین پناهی –
مهدی قهرمانی –

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در کیفیت آبهای زیرزمینی یونهای موجود در آن است و با توجه به میزان حضور این یونها نحوه استفاده از سفره آب زیرزمینی مشخص خواهدشد. در این راستا با توجه به توانایی انتقال جریان الکتریسیته توسط آبی که دارای املاح است، شاخصی با عنوان هدایت الکتریکی تعریف شده که از میزان یونهای محلول در آب تأثیر میپذیرد؛ به این صورت که هدایت الکتریکی آب مقطر در مقایسه با نمونه آبی که دارای املاح است، بسیار کوچکتر می باشد و با افزایش میزان املاح و یونهای حل شده در آب، به میزان هدایت الکتریکی افزوده خواهد شد. در این تحقیق با در دست داشتن اطلاعات مربوط به آنالیزشیمیایی نمونههای اخذ شده از سفره آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دامغان در استان سمنان، شبکه عصبی مصنوعی با توانایی تخمین هدایت الکتریکی با استفاده از میزان حصور آنیونها و کاتیونها طراحی شد. در ادامه با استفاده از تعداد ۸۰ درصد از نمونههای آنالیز شیمیایی، به آموزش شبکه پرداخته شد و با ۲۰ درصد باقیمانده که در مرحله آموزش از آنها استفاده نشده بود شبکه اعتباربخشی ۱ شد. با مقایسه نتایج شبکه در مرحله اعتباربخشی با مقادیر اندازهگیری شده و استفاده از برخی روشهای آماری، صحت و دقت شبکه طراحی شده مورد تأیید قرار گرفت. مرحله بعدی در این تحقیق، تحلیل حساسیت روند تغییرات هدایت الکتریکی با استفاده از ساختار شبکه است.