سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهنا تاج نسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان جعفری ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بررسی شرایط جریان در کانالهای روباز ذوزنقه ای با توجه به اهمیت آنهادر سیستم های انتقال آب از مسائل مورد توجه درعلم هیدرولیک می باشد سلولهای جریان ثانویه از بارزترین خصوصیات جریان در کانالها بوده که مطالعه ی آنها با توجه به اثرات آن روی شرایط جریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است پارامترهای گوناگونی روی نحوه ی شکل گیری و اثرات ناشی از سلولهای موثر می باشد که دراین میان شیب کف کانال با توجه به متغیر بودن وضعیت توپوگرافی مناطقمختلف یکی از این پارامترها به شمار می اید دراین مقاله با بهره گیری از علم دینامیک سیالات محاسباتی و بهکمک نرم افزار MANSYS CFX با مدلسازی جریان در کانال به بررسی اثر تغییر در شیب کف کانال روی نحوه ی شکل گیری سلولهای جریان و توزیع پارامترهای هیدرولیکی نظیر سرعت متوسط عمقی و تنش برشی مرزی پرداخته شده است نتایج حا صل از این مدلسازی حاکی از عدم تاثیر محسوس این تغییر روی نحوه ی شکل گیری سلول ها می باشد.