سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه واشقانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

به منظور بررسی اثر امتداد جریان بر تغییرات نیروی تراوش در سازههای خاکی، مدل فیزیکی سد خاکی و دایک ساحلی در آزمایشگاه تهیه شد. سد خاکی و دایک ساحلی دو سازه خاکی هستند که امتداد نشت جریان در آنهامتفاوت میباشد. مدل فیزیکی ساخته شده از مصالح ماسهای با پنج دانهبندی مختلف میباشد که در مجاورت فلوم آزمایشگاهی در معرض جریان آب قرار میگیرد. پس از انجام آزمایشها در دو وضعیت عمودی و موازی جریان،نتایج نشان داد که در وضعیت عمودی و موازی جریان با افزایش قطر مؤثر ذرات، نیروی تراوش به ترتیب به میزان ۴۱/۹ ,۴۱/۲ درصد افزایش مییابد. هم چنین نیروی تراوش در وضعیت موازی جریان نسبت به وضعیت عمودیبیشتر بوده و در دانهبندیهای مختلف از ۰/۵درصد تا ۵ درصد افزایش نشان میدهد.