سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدابراهیم بنی حبیب – دکترای عمران- مهندسی آب، استادیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دان
علیرضا مساح بوانی – دکتری آبیاری

چکیده:

از آنجاییکه ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، و نیز با توجه به اهمیت سدهای مخزنی جهت تأمین نیاز شرب،کشاورزی و صنعت، تعیین مقدار آورد رودخانه به مخزن سد در آینده، از موضوعات مهم محسوب میشود. بدین ترتیب جهت بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرولوژیکی و هواشناسی از جمله بارش و رواناب و برآورد مقدار جریان ورودی به مخازن سدها در دور ههای آینده، از خروجی مدلCGCM3 تحت سه سناریوی انتشار B و ۱ A2 ، A1B برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۴۴ ۲۰۳۰s استفاده شد. به منظور ریز مقیاس نمایی خروجیهای این مدل به مقیاس مناسب، مدلLARS-WG انتخاب شد. این مدل برای ریزمقیاس نمایی داد ههای بارش، دمای حداقل و حداکثر و تابش خورشیدی به کار میرود. نتایج حاصل از این مدل نشان دهنده افزایش متوسط دما به میزان۲درجه سانتیگرادد ر دوره ۲۰۳۰s تغییر ناچیز پارامتر تابش خورشیدی در آن دوره است. در مورد بارش نیز به طور کلی بیشترین افزایش در ماه دسامبر بیشترین کاهش بارش در ماه م یاتفاق میافتد. در نهایت به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به مخزن سد از مدل شبیه ساز شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده افزایش میزان جریان ورودی به مخزن در فصل پائیز و اوایل زمستان ( اکتبر تا دسامبر) و نیز کاهش میزان جریان در فصل تابستان (جولای تا آگوست) است.