سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام سید کابلی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده:

کنترل سیلابهای شهری تحت تاثیر دو منشا درون شهری و برون شهری است. منشا برون شهری کنترل سیلابها بستگی به همجواری شهرها با رودخانه ها و مسیل ها، دریاچه، دریا و بر حسب مورد حائز اهمیتی خاص می باشند. از طرفی تغییر اقلیم جهانی بدلیل افزایش گازهای گلخانهای بر وقایع حدی هیدرووژیک مانند سیل تاثیر قابل توجهی گذاشته است. این تحقیق به بررسی اثر تغییر اقلیم که بر رژیم سیلاب رودخانه خرم آباد در دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۱ پرداخته است. بدین منظور جریان روزانه رودخانه تحت ۱۹ سناریو تغییر اقلییم توسط یک مدل هیدرووژیک مفهومی شبیه سازی شد. سپس تحلیل فروانی بر روی سری حداکثر سالانه دبی روزانه انجام گرفت.نتایج نشان می دهد که دمای متوسط سالانه حداقل به میزان ۰/۵ درجه افزای یافته و متوسط بارش سالانه حدود ۵% کاهش خواهد یافت. تحلیل دبی های حداکثر نیز دامنه تغییرات بین ۴۳/۳% تا ۳۴/۸% – برای تمامی دورههای بازگشت نشان میدهند که با افزایش میزان انشار گارهای گلخانهای ( سناریوی A2 ) حداکثر دبی روزانه به میزان ۳/۳% تا ۱۵/۵% افزایش خواهد یافت. در نظرگرفتن این عدم قطعیت جریان های سیلابی میتواند کارایی برنامه ریزی توسعه شهری را در کنترل سیلاب ارتقاء ببخشد.