سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی عزیزیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشکده فنی مهندسی دانشکده مواد
داود ایران پرست –

چکیده:

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی یک روش جدید اتصال حالت جامد می باشد. همچنین از این روش میتوان برای ساخت نانوکامپوزیت ها استفاده نمود .پارامترهای مختلفی بر روی خصوصیات مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت های ایجاد شده به وسیله این روش موثر هستند. از جمله این پارامترها سرعت چرخش و سرعت پیشروی و قطر ابزار پین می باشد. بررسی های انجام شده نشان میدهد با افزایش سرعت چرخش و کاهش سرعت پیشروی و یا افزایش قطر پین مقدار گرمای ورودی به قطعه کار و سیلان مواد افزایش می یابد. در پژوهش حاضر از یک روش جدید به نام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی به منظور ادغام ذرات نانومتری فلزCUدر زمینه آلومینیوم و ایجاد لایه کامپوزیت سطحیAL-AL CU استفاده شد . در این تحقیق اثر تغییرات سرعت چرخش و سرعت پیشروی ونیز تغییر قطر پین ابزار فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر روی خواص نانوکامپوزیت AL-AL CU ساخته شده به وسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده است که در سرعت چرخش ۱۱۱۰ دور بر دقیقه و سرعت پیشروی ۶۵ میلیمتر بر دقیقه بیشینه سختی )حدود ۶۹ ویکرز( حاصل شده است و نیز با افزایش قطر پین ابزار از ۴ به ۶ و ۵ میلیمتر بیشینه سختی نانو کامپوزیت ایجاد شده با قطر ۵ میلیمتر پین ) حدود ۶۵ ویکرز می باشد.نتایج پراش پرتو ایکس ، تغییر در شدت پیک اصلی سیستم لغزشی آلومینیوم ۱۱۱ را نشان می دهد که ناشی از تبلور مجدد و کار مکانیکی است