سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سادات میرصانع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیسکشاورزی و منابع طبیعی کرج،د
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه مهندسی آب، پردیسابوریحان، دانشگاه تهران
نغمه شاه نقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیسکشاورزی و منابع طبیعی کرج،د
سارا بلوک اذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیسابوریحان،دانشگاه نهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری، طول دوره رشد و تاریخ کشت گیاه ذرت در دشت قزوین در دورههای آتی پرداخته شده است. برای اینکار از خروجی مدل اقلیمیCGCM2 تحت سناریویA2 استفاده شد. برآورد نیاز آبی توسط معادله هارگریوز-سامانی صورت گرفت.این معادله نسبت به معادله های دیگر برآورد نیاز آبی، تطابق بیشتری با داده های نیاز آبی حاصل از معادله پنمن-مانتیسدر منطقه داشت. برای کوچک مقیاس کردن خروجی های مدلCGCM 2 از روش تناسبی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش درجه حرارت ناشی از تغیراقلیم در آینده، طول دوره رشد گیاه ذرت در منطقه کاهش می یابد. همچنین نیاز خالص آبیاری برای گیاه ذرت با جابه جائی تاریخ کشت به سمت ماههای گرم سال افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. هرچند این نیاز به ازای یک تاریخ کشت مشخص،در دوره آینده نسبت به دوره پایه افزایش معنی داری ندارد