سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ابراهیم پور – پژوهشکده سیستمهای هوشمند – مرکز تحقیقات ریاضیات و فیزیک نظری – تهرا
علی محلوجی فر – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس – تهران – ایران

چکیده:

تکنیک بیومتری جهت تصویر برداری از چشم بکار گرفته می شود . جهت ارزیابی این تکنیک نیاز به بررسی اثر تغییرات پارامتر های موثر در آن می باشد . بدین منظور در این یک بسته نرم افزاری ، جهت شبیه سازی کامپیوتری تصویر برداری التراسوندA-scan) از چشم ١ به نامBioSim ارائه میگردد.در این بسته نرم افزاری که تحت محیط نرم افزارDelphi5 طراحی شده ، مدل اپتیکی مناسبی برای چشم جهت تعریف آن به عنوان نمونه تحت مطالعه در تکنیک بیومتری ارائه میگرد د .نرم افزار ، فواصل اپتیکی اندازه گیری شده از مدل چشم توسط تصویربرداری التراسو ند ، ازجمله عمق محفظه قدامی ، ضخامت عدسی و عمق محفظه خلفی را محاسبه ونتایج را نمایش می دهد.جهت آشکار سازی پوش بعد از بررسی و پیاده سازی چند فیلتر از جمله فیلتر پائین گذرEllipticاز نوع IIR فیلتر پائین گذر Chebyshev Type IIاز نوعIIR فیلتر هیلبرت قابل پیاده سازی و فیلتر هیلبرت ایده آل ، فیلتر جدیدی پیشنهاد و تصویر شبیه سازی شده A- mode چشم که در واقع پوش آشکار سازی شده توسط فیلتر هیلبرت ایده آل برای سیگنال دریافتی توسط پراب و همچنین تصویر B-mode چشم قابل مشاهده می باشد . در این مجموعه شبیه سازی شده ا ز مدل تکامل یافته گالستراند به عنوان مدل اپتیکی مناسب استفاده شده است و تمام مشخصات مدل طراحی شده مانند ابعاد بافتهای چشم، مشخصات صوتی بافت از قبیل امپدانس صوتیZ) سرعت صوت در بافتc)ضریب تضعیف صوتی بافتα) و همچنین مشخصات مربوط به سیستم تصویر برداری التراسوند از جمله مشخصات پراب تصویر برداری مانند فرکانس پرابf) شدت صوت منبع ٢ و جبران سازی زمانی گینTGC) و همچنین مکان قرار دادن پراب مجازی جهت تصویر برداری ، قابل تنظیم می باشند. توسط این بسته نرم افزاری می توان مدل چشم را با پارامترهای مختلف وهمچنین برخی بیماریهای مربوطه را مورد بررسی قرار داد